คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงจิรัชชา อภิชัยยะกุล
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอลิสษา ชิตชลธาร
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายอันสอรี ตนคลัง
ตำแหน่ง : เลขานุการสภานักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงนันทกานต์ จันทร์ทิพย์
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุธิมา สิมดี
ตำแหน่ง : ประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงเมษา วงหะจัก
ตำแหน่ง : คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกุลนิภา สุดจันฮาม
ตำแหน่ง : คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายธีรพัฒน์ เครือสมบัติ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายซัมวีน มังกะลัง
ตำแหน่ง : คณะกรรมการฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายสุธี แช่มวงศ์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายรัชชานนท์ เป็นมิตร
ตำแหน่ง : คณะกรรมการฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายอิทธิพัทธ์ พันธ์ทิพย์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายยุทธนา พันธ์ทิพย์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวรกาญจน์ ชิตเอื้อ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงชลิตา ปานดำ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงรัศมิมาน เขียดนุ้ย
ตำแหน่ง : คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายบัซรี ปานดำ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการฝ่ายสิ่งแวดล้อม
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายวันชนะ จิตเกื้อ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการฝ่ายสิ่งแวดล้อม
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอามันะห์ กอระ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการฝ่ายสิ่งแวดล้อม
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงศศิพิมพ์ หมั่นการ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการฝ่ายสิ่งแวดล้อม
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงชลดา แซ่หลี
ตำแหน่ง : คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงนาดา หมั่นคิด
ตำแหน่ง : คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงนิดเคลียร์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกุศลิน เพิ่มพูล
ตำแหน่ง : คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงนูรฮานา พันธ์ทิพย์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5