คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสมาน คนึงการ
ตำแหน่ง : ประธาน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอรทัย แต่สกุล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายปราโมทย์ รอบรู้
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายวิชัย กานาม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางนัยนา ปานพืช
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมศักดิ์ ท่อทิพย์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายจรัญ พันธ์ทิพย์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายณรงค์ คนึงการ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายอริยวัตณ์ จันแดง
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ