กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายอารัญ เบ็ญอ้าหมาด

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวมาริสา ไพโรจน์