กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายเอกลักษณ์ ศรียาภัย

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาววิชชุตา วิจิตรนาวี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0

นางสาวสุวิมล ทัยอ่อน

นางสาววรรณา จิตต์เกื้อ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/0

นายปิยพงษ์ แสงศรี