กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายเอกลักษณ์ ศรียาภัย

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาววิชชุตา วิจิตรนาวี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวสุวิมล ทัยอ่อน

นางสาววรรณา จิตต์เกื้อ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3

นายปิยพงษ์ แสงศรี