กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวสุวิมล ทัยอ่อน

หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวมณีรัตน์ ปลูกไม้ดี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0

นายเอกลักษณ์ ศรียาภัย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/0

นางสาววรรณา จิตต์เกื้อ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/0

นายปิยพงษ์ แสงศรี