กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวสุวิมล ทัยอ่อน

หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวมณีรัตน์ ปลูกไม้ดี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นายเอกลักษณ์ ศรียาภัย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาววรรณา จิตต์เกื้อ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3

นายปิยพงษ์ แสงศรี