กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายณรงค์ คนึงการ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายเอกลักษณ์ ศรียาภัย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/0

นางสาวยาลาตี ลัดเลีย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0

นายณรงค์ พันธ์ทิพย์