กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายณรงค์ คนึงการ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นายเอกลักษณ์ ศรียาภัย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวยาลาตี ลัดเลีย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4