กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายณรงค์ คนึงการ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางรานี กานาม