กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายณรงค์ คนึงการ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นางรานี กานาม