กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาววิชชุตา วิจิตรนาวี

หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นายเอกลักษณ์ ศรียาภัย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นายปิยพงษ์ แสงศรี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5