กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาววิชชุตา วิจิตรนาวี

หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายเอกลักษณ์ ศรียาภัย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/0

นายปิยพงษ์ แสงศรี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/0