กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวรสณี สาลีหมีน

หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาววิชชุตา วิจิตรนาวี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2