กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวยาลาตี ลัดเลีย

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวมณีรัตน์ ปลูกไม้ดี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาววรรณา จิตต์เกื้อ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3