ปฐมวัย

นางวัชราวรรณ วันสกุล

หัวหน้าปฐมวัย

นางสาววรรณา จิตต์เกื้อ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/0

นางสาวทิพย์ภาพร รอดเข็ม
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/0