ปฐมวัย

นางสาวทิพย์ภาพร รอดเข็ม

หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

นางสาววรรณา จิตต์เกื้อ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3