คณะผู้บริหาร

นายอริยวัตณ์ จันแดง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวมาริสา ไพโรจน์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางสาวรสณี สาลีหมีน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ

นางสาวมณีรัตน์ ปลูกไม้ดี
หัวหน้าฝ่ายบริหารบุคลากร

นายณรงค์ คนึงการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป