ภาพกิจกรรม
ศึกษาข้อมูลโรงเรียนคุณภาพของชุมชน
23 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายอริยวัตณ์ จันแดง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู คณะกรรม
การสถานศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนบ้านพารา ร่วมให้ข้อมูล แสดงความคิดเห็นและความต้องการ
ที่มีต่อโรงเรียนคุณภาพของชุมชน แก่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ที่ได้รับมอบหมายจาก รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการจัดทำข้อมูล "โรงเรียนคุณภาพของชุมชน" จึงต้องเก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่เกี่ยวกับสภาพ
ชุมชนในบริบทต่างๆ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และแนวทางการดำเนินงานและการแก้ไขปัญหา และ
อุปสรรค ของโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
   ในการนี้ท่านศน.ล้อมศกุนต์ เอี่ยมทองกุล และ ท่านศน.เบญวรรณ เต็มเปี่ยม จาก สพป.ภูเก็ตได้มา
ติดตามและให้กำลังใจ ณ อาคารอบรมจริยธรรมโรงเรียนบ้านพารา
โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 2563,09:45   อ่าน 32 ครั้ง