หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
โรงเรียนบ้านพารา
เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6