พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจของโรงเรียน
                      1.  รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลผลการศึกษาระดับปฐมวัยและประถมศึกษา
                      2.  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนการศึกษาระดับปฐมวัยและประถมศึกษามีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา
                      3.  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนการศึกษาระดับปฐมวัยและประถมศึกษามีความสามารถใน การคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล มีจิตสาธารณะ   และมีพฤติกรรมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง       
                      4.  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนการศึกษาระดับปฐมวัยและประถมศึกษามีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
                     5.  ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้มีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนการศึกษาระดับปฐมวัยและประถมศึกษาเป็นสำคัญ
                      6.  ส่งเสริมและพัฒนาให้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการศึกษาระดับปฐมวัยและประถมศึกษาอย่างหลากหลายและใช้แหล่งเรียนรู้อย่างคุ้มค่า
                       7.  ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
                       8.  ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น
                       9.  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามนโยบายต้นสังกัด ท้องถิ่น และแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
ยุทธศาสตร์ของโรงเรียน
โรงเรียนบ้านพารา  มีกลยุทธ์หลัก ๕ กลยุทธ์ ดังนี้
          กลยุทธ์ ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน หลักสูตรโรงเรียนและกระบวนการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้สมรรถนะ  คุณลักษณะอันพึงประสงค์และทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้ตาม ศักยภาพพร้อมเป็นพลเมืองของประชาคมอาเซียนและพลโลก
          กลยุทธ์ ที่ 2  พัฒนาระบบบริหารจัดการโรงเรียน และระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
          กลยุทธ์ ที่  3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ
          กลยุทธ์ ที่ 4  พัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ  สื่อการเรียนรู้  และแหล่งเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
          กลยุทธ์ ที่  5 พัฒนาระบบภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์และทรัพยากรทางการศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดศึกษา