วิสัยทัศน์ / ปรัชญา / คำขวัญ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา / คำขวัญ
วิสัยทัศน์ (VISION)
          มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี เป็นคนดีของสังคม อยู่อย่างพอเพียง สืบสานประเพณีท้องถิ่น ชุมชนมีส่วนร่วม
วัตถุประสงค์เฉพาะของสถานศึกษา
           โรงเรียนบ้านพารา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานระดับปฏิบัติมีภารกิจหลัก 2 ประการ คือ จัดการศึกษาระดับก่อนและประถมศึกษา ชั้นอนุบาล 1 ชั้นอนุบาล 2 ให้แก่เด็กวัย 4 – 5 ขวบ ในเขตบริการ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าคลอก และเด็กทั่วไปเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จัดการศึกษาระดับประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ให้แก่เด็กที่อยู่ในเขตบริการ หมู่ที 4 ตำบลป่าคลอก และเด็กทั่วไปเพื่อให้ครบทุกคนจนจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากภารกิจหลักดังกล่าวแล้วยังบริการชุมชน เช่น บริการสระน้ำของโรงเรียนเป็นประปาหมู่บ้าน และด้านอื่นๆ รวมทั้งดำเนินงานโครงการพิเศษต่าง ๆ ตามแนวพระราชดำริ และนโยบายการพัฒนาประเทศของรัฐบาล          
 ปรัชญาของโรงเรียน
          โรงเรียนของชุมชน ร่วมใจพัฒนา ประสานสัมพันธ์ นำสู่คุณภาพ

คำขวัญของโรงเรียน
          เรียนดี ประพฤติดี มีวินัย ใส่ใจความสะอาด มีจิตอาสา
เอกลักษณ์ของโรงเรียน (UNIQUENESS)
          คุณธรรม นำความรู้ เชิดชูวัฒนธรรม
อัตลักษณ์ของโรงเรียน (IDENTITY)
          ยิ้มง่าย ไหว้สวย ช่วยสังคม
ต้นไม้ประจำโรงเรียน
          ต้นจามจุรี
 นโยบายของโรงเรียน
          พัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานกระทรวงศึกษาธิการ นักเรียนมีวินัย สภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน