ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
           โรงเรียนบ้านพารา  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2482 ในที่ดินของนายสมั่น  พันธ์ทิพย์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4   ต.ป่าคลอก  อ.ถลาง  จ.ภูเก็ต  โดยมีนายสนั่น  พันธ์ทิพย์   ร่วมมือกับผู้ปกครอง นักเรียนช่วยกันสร้างเป็นอาคารเรียนชั่วคราวหลังคามุงจากกั้นฝาไม้ไผ่  ต่อมาอาคารดังกล่าวชำรุดมาก  และพังไปในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2   เมื่อเสร็จสิ้นสงคราม   ทางราชการให้เงินงบประมาณ  และสมทบกับผู้ปกครองจัดสร้างอาคารหลังใหม่ 1 หลัง  เมื่ออาคารหลังที่ 2 ชำรุดและพังไป นายประยูร  คลายทุกข์  ครูใหญ่ได้นำเด็กไปสอนที่บ้านพักส่วนตัว  เป็นเวลา 4 ปี  ครั้นนายสละ  เฉลิมขวัญ  มาเป็นครูใหญ่ได้ปรึกษาหารือกับผู้ปกครอง  ช่วยกันสละเงินและแรงงาน สร้างเป็นอาคารเรียนชั่วคราว   สร้างที่ดินเดิมของโรงเรียน
ปี  พ.ศ.2499              นายธรรม์ ไตรรัตน์ ครูใหญ่ ได้ขอความร่วมมือกับผู้ปกครอง  ประชาชน  และเงินงบประมาณสมทบจากทางราชการ สร้างอาคารเรียนถาวรขึ้น และ นายสวัสดิ์  สงเคราะห์  นายอำเภอถลางได้ขอที่ดินเพิ่มเติมจากนายฝาด  เพิ่มพูล   ขยายออกไปทางทิศใต้
ปี  พ.ศ.2502              ทางราชการให้เงินงบประมาณสร้างบ้านพักครู  แบบกรมสามัญ 1 หลัง แต่ทาง โรงเรียนไม่มีที่ดินพอจึงได้ขอที่ดินจาก นายดล มะลิพันธ์ จำนวน 1 งาน           สร้างบ้านพัก ต่อมานายดล  มะลิพันธ์  ได้ขอที่ดินทั้งหมดคืนกลับ
ปี  พ.ศ.2513              ได้เงินงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1ก  1 หลัง  จำนวน 4 ห้องเรียน  และ ทางจังหวัดได้ให้เงินบำรุงท้องที่ 30,000 บาท  สำหรับซื้อที่ดินขยายอีก  11 ไร่  39 ตารางวา  ร่วมกับที่ดินเดิมของโรงเรียนเป็น 13 ไร่เศษ
ปี  พ.ศ.2515              ได้เงินงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ 004  1 หลัง   2 ชั้น  8 ห้องเรียน  และ บ้านพักครูแบบกรมสามัญ 1 หลัง
ปี  พ.ศ.2516              ได้เงินงบประมาณสร้างบ้านพักครูแบบกรมสามัญ 1  หลัง
ปี  พ.ศ.2518              ได้เงินงบประมาณสร้างโรงฝึกงาน แบบ 313Aหลัง
ปี  พ.ศ.2519              ได้เงินงบประมาณสร้างบ้านพักครู 3 หลัง  สร้างที่ดินโรงเรียน 2 หลัง  ที่ดินหมู่บ้าน  พักครูท่าเรือ 1  หลัง
ปี  พ.ศ.2522              ได้เงินงบประมาณสร้างส้วม แบบ 401 4 ที่นั่ง 1  หลัง
ปี  พ.ศ.2534              ได้เงินงบประมาณสร้างรั้วลวดหนามยาว 538.54 เมตร  กั้นรอบบริเวณโรงเรียน
ปี  พ.ศ.2535              ได้รับงบประมาณจากกรมชลประทาน  งบพัฒนาท้องถิ่น  สร้างขุดสระกักเก็บน้ำ  ขนาด 70 ´ 120 ´ 3.50 เมตร  ความจุ 18,000 ลบม.
ปี  พ.ศ.2537              ร.พ.ช.จัดสร้างถังเก็บน้ำฝน  จำนวน 6 ที่   สนามวอลเลย์บอล 1 สนาม
ปี  พ.ศ.2538              ได้งบประมาณสร้างส้วม แบบ สปช. 1 หลัง 4 ที่นั่ง  ถังเก็บน้ำฝน                แบบฝ.30 พิเศษ
ปี  พ.ศ.2539              ได้รับการอนุมัติให้รื้อบ้านพักครู 3 หลัง   นำวัสดุที่รื้อไปจัดสร้างเรือนเก็บพัสดุ  1 หลัง
ปี  พ.ศ.2540              ได้รับการอนุมัติงบประมาณสร้างห้องปฏิบัติการทางภาษา จำนวน 1 ห้อง           20 ที่นั่ง
ปี  พ.ศ.2541              ได้รับการอนุมัติงบประมาณสร้างห้องวิทยาศาสตร์  จำนวน 1 ห้อง
ปี  พ.ศ.2542              ได้รับการอนุมัติงบประมาณสร้างห้องส้วม 2 หลัง จำนวน  6 ห้อง  งบประมาณ  150,000  บาท
ปี พ.ศ.2543               ได้ทำการต่อเติมห้องพัสดุ  โดยใช้งบประมาณจากเงินบำรุงการศึกษา   20,000 บาท
ได้ซ่อมแซมฝาผนังอาคารเรียนแบบ 004 จากผนังไม้เป็นปูนซีเมนต์ และ  ปูกระเบื้องห้องธุรการพร้อมติดพัดลม  และเดินสายไฟภายในอาคาร  โดยใช้งบประมาณจากเงินบำรุงการศึกษา  เป็นเงิน  35,000  บาท
ปี พ.ศ.2544               ได้รับการอนุมัติงบประมาณสร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์  จำนวน 1 สนาม     งบประมาณ  99,360  บาท 
ได้ทำการต่อเติมห้องสหกรณ์  โดยใช้งบประมาณจากเงินบำรุงการศึกษา  25,000 บาท ได้จัดทำอ่างล้างมือจำนวน 1 ที่ โดยใช้งบประมาณจากเงินบำรุง การศึกษา 5,000 บาท
ได้รับงบประมาณสร้างถนนลาดยางความยาว 230 เมตร  จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  เป็นเงินประมาณ 750,000  บาท
ได้รับงบประมาณติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์  จากองค์การบริหารส่วน จังหวัดภูเก็ต   เป็นเงินประมาณ  398,000  บาท
ได้ทำการปูกระเบื้อง พร้อมทำการเดินสายไฟ  และติดพัดลมห้อง คอมพิวเตอร์   โดยใช้งบประมาณจากเงินบำรุงการศึกษาเป็นเงินประมาณ  20,000  บาท
ปี พ.ศ.2545               ได้รับการอนุมติงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบสปช.105/29  จำนวน 1 หลัง(4ห้องเรียน)  งบประมาณ  1,682,313  บาท 
ได้รับงบประมาณสร้าง  สนามกีฬาเอนกประสงค์  จำนวน 1 สนาม   งบประมาณ 100,000  บาท  จากกรมพละศึกษา
ปี พ.ศ.2546               ได้รับเงินงบประมาณสนับสนุนจาก  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคลอก   เป็นเงิน   30,000  บาท  สร้างวงดุริยางค์
ได้รับเงินงบประมาณสนับสนุนจาก  องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
          โครงการปรับปรุงห้องสมุด  เป็นเงิน  308,800  บาท
โครงการปรับปรุงโรงอาหาร  เป็นเงิน  150,000  บาท
          โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ  เป็นเงิน  210,000  บาท
ปี พ.ศ.2547               ได้รับเงินอุดหนุนจากอบต.ป่าคลอกจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานธุรการ 140,000  บาท
ได้รับเงินอุดหนุนจากอบจ.ภูเก็ต ปรับปรุงห้องเรียน โดยปูกระเบื้องพื้นห้อง  และติดพัดลม  เป็นเงิน 140,000 บาท
ปี พ.ศ.2550               สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต แต่งตั้งนาย ธงชัย กุลานุรักษ์  ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านพารา  ตั้งแต่ 1 ตุลาคม  2550
ได้รับงบประมาณจากสพท.ภูเก็ตซ่อมฝาชั้นบนอาคาร 004 เป็นเงิน62,300  บาท
ปี พ.ศ.2551                         ได้รับงบประมาณจากโครงการแฟลน(องค์กรต่างชาติ)สร้างสนามเด็กเล่นเป็นเงิน 9,000 บาท  ปรับพื้นที่แปลงเกษตร โดยใช้เงินรายได้สถานศึกษา เป็นเงิน 8,500  บาท  ทาสีรั้วกำแพงโรงเรียน  โดยใช้เงินรายได้สถานศึกษาและเงินอุดหนุน(รายหัว) เป็นเงิน20,410 บาท
ปี  พ.ศ.2552              ได้รับงบก่อสร้างห้องเรียนชั้นอนุบาล 2 ห้อง รื้อถอนอาคารเรียน 1 หลัง
อาคารประกอบ 2 หลัง  และปรับพื้นที่ รวมเงินงบประมาณ 1,000,000 บาท
จาก The  Louise  Willgrass  Tsunami  Fund  and  Joan  Holroyd 
(ในประเทศอังกฤษ)  ก่อสร้างโรงอาหารชั่วคราว  1  หลัง  โดยใช้งบประมาณของ  โรงเรียน และสมทบ โดย Louise  Willgrass  Tsunami  Fund  และใช้ไม้จากการรื้อถอนอาคารของ โรงเรียน  รวมราคาประมาณ  300,000  บาท 
ได้รับสื่ออุปกรณ์ชุดสอนทางไกลด้วยดาวเทียม  จากสโมสรโรตารี่จังซีลอนภูเก็ต    ประมาณ   200,000  บาท
ปี  พ.ศ.2553              ก่อสร้างอาคารกิจกรรมศาสนาอิสลาม 1 หลัง โดยใช้งบประมาณด้าน การศึกษาของมัสยิด บ้านพารา 170,000  บาท  ใช้ไม้ในการรื้อถอนอาคารของโรงเรียน  และชุมชนสมทบบางส่วน  รวมราคาประมาณ  300,000  บาท
มูลนิธิชุมชนภูเก็ต  ประสานงานทหารเรืออเมริกัน  สโมสรโรตารี่ป่าตอง  และ ชุมชนบ้าน พาราทาสีอาคารเรียน 004 1 หลัง รวมเป็นเงินประมาณ  100,000 บาท
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  บริจาคเครื่องจักรกล  แรงงาน  และวัสดุ    ปรับภูมิ ทัศน์ โรงเรียน  คิดเป็นเงินประมาณ  200,000  บาท
ปี  พ.ศ.2554              โรงเรียนเสนอผลงานเพื่อแสดงความพร้อมที่เป็นศูนย์แหล่งการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจ พอเพียงขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าคลอก  ตลอดจนเป็น แหล่งการเรียนรู้ของหน่วยงานทั่วประเทศ  โดยใช้งบประมาณของสำนักงานส่งเสริมสุขภาพ  (สสส.) ก่อสร้างฐานเสาธงชาติพร้อมฐาน คสล.ราคาประมาณ  200,000  บาท  จากเงินสนับสนุนจากชุมชนบ้านพารา  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคลอก  จัดสรรงบประมาณอุดหนุน  90,000  บาท  (ซื้อสนามเด็กเล่นพลาสติก  1  ชุด  และค่าวิทยากรนอกสอนภาษาอังกฤษ) ทาสีอาคารกิจกรรมศาสนาอิสลาม (บาลาย)  โดยโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตและคณะ รวมเป็นเงินประมาณ  100,000  บาทผ่านการประเมินรอบที่ 3  ได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนมีมาตรฐานทั้งระดับปฐมวัยและประถมศึกษา  โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  (สมศ.)  เมื่อวันที่  27 – 29  มิ.ย.  2554 ผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง  โดยคณะกรรมการสาธารณะสุขจังหวัดภูเก็ต  เมื่อวันที่  16  พ.ย.  2554  เสนอโครงการสร้างอาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง จากงบ อบจ.ภูเก็ต  3,400,000 บาท  อบจ.ภูเก็ตได้บรรจุในข้อบัญญัติปีงบประมาณ 2555 แล้ว  ผ่านการประเมินโรงเรียนจัดกระบวนการเรียนการสอนและบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัด  รับเกียรติบัตร   ณ  จังหวัดชลบุรี  โรงเรียนเข้ารับการประเมินรอบ 3 จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ  การศึกษา(องค์การมหาชน) ระหว่างวันที่  27 ถึง วันที่  29 มิถุนายน 2554 และได้ผ่านการ  ประเมินและได้รับรองมาตรฐาน  ผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับทอง  ดดยคระกรรมการสาธารณะสุขจังหวัดภูเก็ต  เมื่อวันที่  16  พ.ย. 2555  เสนอโครงการสร้างอาคารเอนกประสงค์ 1หลัง จากงบประมาณ 2555 แล้ว  ผ่านการประเมินโรงเรียนกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัด  รับเงินรางวัลและโล่เกียรติคุณ  ณ. กรุงเทพมหานคร
ปีการศึกษา 2555         อบต.ป่าคลอก  ให้งบอุดหนุนค่าวิทยากรภายนอกสอนกลุ่มสาระที่โรงเรียนขาดแคลน หรือไม่มีความถนัด  ปีงบประมาณ  2555  จำนวน  50,000 บาท  รับรุ่นแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง จาก อบต.ต่างจังหวัด  ปีงบประมาณละ 20 ครั้ง โดยอบต.ป่าคลอกคัดเลือกโรงเรียนบ้านพาราเป็นศูนย์เรียนรู้ 1 ใน15 ศูนย์  อบต.สนับสนุนงบ โดนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ(สสส.)  จำนวน 3 ปี
ปีการศึกษา  2556        ชุมชนบ้านพารา  ได้งบประมาณอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  ก่อสร้างอาคาร คสล.(๒)ชั้น เพื่อเป็นศูนย์อบรมจริยธรรมบ้านพารา งบประมาณ ๔,๙๙๙,๖๐๐ บาท  และได้รับการอนุมัติให้ใช้สถานที่ของโรงเรียนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ตามหนังสือที่ศธ ๐๔๑๑๑/๖๔๑ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธุ์ ๒๕๕๖  เริ่มก่อสร้างเมื่อ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
ปีการศึกษา  2557        ได้งบประมาณก่อสร้างบ่อบาดาล จำนวน  1,337,622  บาท
                             ได้งบประมาณจัดซื้อวัสดุการศึกษา  92,000  บาท